INFO: +420 572 646 121 | ou@obec-banov.cz
Dnes je 22. února 2024 a svátek má Petr 4°C | Zítra Svatopluk 6°C

Víceúčelové sportoviště

Víceúčelové sportoviště

Objednávky je nutné provádět vždy nejméně dva dny předem!

Objednávky u správce Pavel Janča tel: 737 85 15 46 nebo ve sportovní hale tel: 606 787 292.

https://rezervace.banov.cz/rezervace/

Provozní řád víceúčelového hřiště


Tento provozní řád vydává Obec Bánov za účelem zajištění řádného provozování hřiště pro rozvoj tělovýchovy, sportu a využívání volného času.


Čl. I
Využívání hřiště

1. Zřizovatelem víceúčelového hřiště je obec Bánov.
Adresa: Obec Bánov, Bánov 700, 687 54 Bánov.
2. Hřiště je určeno k výuce tělesné výchovy ZŠ Bánov, provozování aktivního odpočinku pro širokou veřejnost všech věkových skupin, zejména k míčovým hrám (tenis, volejbal, malá kopaná, nohejbal, basketbal, florbal, aj.), přičemž je zakázáno na tartanovém povrchu používat klasický fotbalový míč (na umělé trávě je fotbalový míč povolen).
3. Uživatelem hřiště může být jednotlivec nebo skupina po dohodě se správcem hřiště.
4. Uživatel hřiště je povinen dodržovat předem smluvený čas a provozovat dohodnutý druh sportu. Po celou dobu dbá bezpečnostních předpisů a předpisů o ochraně majetku. Viz čl. III.
5. Prvořadou povinností každého uživatele hřiště nebo kteréhokoli jeho části je řídit se provozním řádem, pokyny dozírajících osob (učitel, správce) a dobrými mravy.

Čl. II
Provoz a správa hřiště

1. Za plynulý provoz hřiště odpovídá správce.
2. Hřiště je v provozu během celého kalendářního roku, pokud to počasí dovolí.
3. Denní provozní doba víceúčelového hřiště je od 8.00 hodin do maximálně 22.00 hodiny dle závazných objednávek z řad veřejnosti. Pokud není žádná plocha objednána osobami staršími 18 let, hřiště se zamyká v 19:00 hodin.
4. Objednávky zajišťuje Po - Ne, správce hřiště Pavel Janča. Tel: 737 851 546 nebo ve sportovní hale. V době odstávky sportovní haly je možné objednat pouze telefonicky u správce.
5. Po skončení hry uživatel musí uvést hřiště do původního stavu, uzamknout, popřípadě zhasnout osvětlení a vrátit klíče.
6. V případě nepříznivých povětrnostních podmínek pro provoz hřiště je jeho správce oprávněn částečně omezit nebo zcela zrušit provoz. V rámci možností správce oznámí předem objednateli zrušení provozu.
7. Nelze-li ze strany objednatele dodržet předem smluvený čas, je povinen změnu ohlásit nejpozději 3 hodiny před stanoveným časem. Pokud tak neučiní, je správce oprávněn nepřijímat napříště od tohoto objednatele další objednávky.
8. V případě zjištění jakékoliv závady na uvedeném sportovním zařízení nebo v jeho bezprostředním okolí je uživatel povinen tuto závadu neodkladně nahlásit správci hřiště.
9. Pro členy FC Bánov, TJ Sokol Bánov, JSDH Bánov (v rámci kolektivních tréninků a fyzické přípravy družstev – nikoliv pro členy samostatně) a mládež do 18 let věku je tartanové hřiště zdarma, pro ostatní uživatele je zpoplatněno částkou 100,-Kč/hod za užívanou plochu. Při využití osvětlení se cena navyšuje o 50,- Kč/hod. Hřiště pro malou kopanou s umělou trávou je přístupné všem zdarma. Vybíráním poplatku je pověřen správce hřiště.
10. Jednorázové akce většího rozsahu (turnaje) schvaluje správce hřiště.

Čl. III
Dodržování bezpečnosti, hygieny a ochrany majetku
1. V areálu hřiště je zakázáno jakékoliv znečišťování nebo poškozování vyznačené plochy.
2. Vstup na tartan a umělou trávu je možný pouze v čisté sportovní obuvi.
3. V této souvislosti zde platí zákazy:
Zákaz kouření.
Zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.
Zákaz vjíždění na kole, kolečkových bruslích.
Zákaz odhazování odpadků mimo místa k tomu určená.
Zákaz vstupu v nevhodné obuvi – kopačky, tretry, boty s podpatkem nebo ve znečistěné obuvi (blátem, štěrkem, antukou apod.).
Zákaz manipulace s ostrými předměty.
Zákaz vstupu mimo vyhrazenou provozní dobu.
Zákaz přemísťování pevného i mobilního zařízení hřiště mimo stanovená místa.
Zákaz konzumace alkoholických nápojů a jídla všeho druhu.
Zákaz vstupu podnapilým osobám.
Zákaz odhazování žvýkaček v celém areálu.
4. V zájmu bezpečné a nerušené sportovní činnosti je povoleno vstupovat na hlavní hrací plochu hřiště pouze hrajícím osobám (tenis – max. 4 osoby + rozhodčí, kolektivní hry 2 x 6-8 osob + rozhodčí).
5. Uživatelé hřiště nesmí svým chováním ohrožovat zdraví jiných uživatelů, ani jinak omezovat nebo obtěžovat nejbližší okolí.
6. Pro případ ošetření drobných poranění je uživateli k dispozici lékárnička první pomoci přístupná po dohodě se správcem, který vede záznamy o ošetřeních.
7. Přinesené sportovní nářadí návštěvníků musí splňovat bezpečnostní prvky, nesmí ohrožovat bezpečnost ostatních účastníků a poškozovat sportovní zařízení.
8. Provozovatel nenese odpovědnost za případné úrazy vzniklé ve sportovním areálu, a to i v případě použití poškozeného zařízení sportoviště. Současně neodpovídá za případnou ztrátu odložených věcí. Za volně odložené věci si zodpovídá návštěvník sám.


Čl. IV
Nedodržování ustanovení provozního řádu
1. Nedodržuje-li uživatel tento provozní řád, je správce oprávněn jej z hřiště vykázat bez nároku na vrácení zaplaceného poplatku.
2. Nedodržování ustanovení podle provozního řádu nebo jiné porušování občanského soužití v souvislosti s provozem hřiště je nutno sdělit správci hřiště.

 

Tento provozní řád platí od 1. 7. 2018.

 

V Bánově, dne 14. 6. 2018
Bc. Marek Mahdal
starosta obce

Sledujte nás i na sociálních sítích