INFO: +420 572 646 121 | ou@obec-banov.cz
Dnes je 12. července 2024 a svátek má Bořek 24°C | Zítra Markéta 22°C

Matrika

Matrika, evidence obyvatel 

 

Informace k překladům a tlumočení pro matriční úřady

Ověřování listin a podpisů 

Při ověřování listiny občan vždy musí předložit originál. Při ověřování podpisu musí přijít občan vždy osobně a prokázat se občanským průkazem.

Přihlášení k trvalému pobytu 

K trvalému pobytu se lze přihlásit v objektu, označeném číslem popisným nebo číslem evidenčním.

K trvalému pobytu se hlásí

Občan při změně místa trvalého pobytu - vyplní přihlašovací lístek (i za děti do 15ti let), předloží platný občanský průkaz, doklad o vlastnictví objektu nebo souhlas vlastníka objektu, uhradí správní poplatek 50 Kč, je povinen si vyřídit nový OP do 15 pracovních dnů)

K odhlášení občana z původního místa TP dojde automaticky provedením změny při přihlášení na nové místo TP.

Ukončení trvalého pobytu na území ČR lze provést na ohlašovně dle místa TP prohlášením a odevzdáním OP. Poplatek při podání žádosti je 100 Kč.

Zrušení údaje o místu TP lze provést rozhodnutím ve správním řízení, na základě návrhu vlastníka objektu. Podmínkami jsou zánik užívacího práva k objektu TP občana a neužívání  tohoto objektu. Poplatek při podání žádosti je 100 Kč za osobu.

Navrhovatel musí předložit doklad o vlastnictví k nemovitosti a platný OP. Pokud ohlašovna rozhodne o zrušení údaje o místu TP občana, stává se po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí místem trvalého pobytu sídlo ohlašovny – adresa obecního úřadu. Občan si musí provést do 15 pracovních dnů výměnu OP.  

 

Narození občana 

Rodný list vystavuje matrika dle místa narození. Dítě má automaticky trvalý pobyt dle matky. V místě TP se nemusí hlásit.

Úmrtí občana 

Ve zdravotnickém zařízení mimo obec Bánov

Veškeré záležitosti k vydání úmrtního listu zařídí Vámi vybraná pohřební služba na příslušném matričním úřadě v místě úmrtí, který zašle úmrtní list list vypraviteli pohřbu (po dohodě s pohřební službou)

Úmrtí doma nebo v DCHB

Úmrtní list vystaví matrika v Bánově. Je nutné předložit občanský průkaz, rodný list případně oddací list zemřelého.

Obecní úřad zajistí na základě žádosti rodiny vyhlášení pohřbu (oznámení + poděkování po pohřbu).

Vystavení úmrtního listu osoby, která zemřela v obci, se provádí po doručení dokladů pozůstalými nebo pohřební službou a to listu o prohlídce mrtvého, občanského průkazu, rodného příp. oddacího listu.

 

Uzavření manželství 

Manželství lze uzavřít:

 1. Před obecním úřadem
 2. Před orgánem státem schválené církve

V obou případech lze žádost o uzavření manželství vyřídit pouze osobní návštěvou matriky 30 dnů před termínem uzavření manželství.

Snoubenci před sňatkem vyplní Dotazník /u církevního sňatku žádost o vydání osvědčení/ a předloží:

 • občanský průkaz
 • rodný list
 • případně úmrtní list manžela/lky
 • nebo rozsudek o rozvodu
 • a nahlásí jména, příjmení a rodné čísla dvou svědků /ti u sňatku předloží OP/

Pokud mají snoubenci společné děti, předkládají jejich rodné listy. V případě uzavření manželství na jiném vhodném místě /mimo obřadní síň/ předloží písemnou žádost /správní poplatek je 1000,- Kč/.

Sňatek s cizincem

Snoubenec, který je cizincem předloží:

 • rodný list
 • doklad o státním občanství /lze cestovním pasem/
 • doklad o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • potvrzení o stavu a pobytu
 • doklad, kterým lze prokázat totožnost /CP/
 • potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR vydané cizineckou policií ČR /neplatí pro občany EU/

Všechny doklady musí být ověřeny a přeloženy do češtiny překladatelem.
Sňatku musí být přítomen tlumočník.
Poplatek je 2000,- Kč za uzavření manželství mezi snoubenci, z nichž jeden nemá trvalý pobyt v ČR.
Matriční úřad vystaví po sňatku na základě protokolu o uzavření manželství oddací list / i u církevního sňatku/. Poté si snoubenci požádají o nový občanský průkaz.
Pokud bude náš občan uzavírat manželství v cizině, požádá matriku dle místa TP o vydání Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství /správní poplatek je 500,- Kč/.

 

Vydání druhopisu matričních dokladů  a zápisy pro zvláštní matriku Brno;

 • matriční události našich občanů v zahraničí 

Vydání Občanského průkazu a Cestovního pasu 

 • vyřizuje Městský úřad Uherský Brod.  

 

Sledujte nás i na sociálních sítích