INFO: +420 572 646 121 | ou@obec-banov.cz
Dnes je 14. dubna 2024 a svátek má Vincenc 17°C | Zítra Anastázie 12°C

Povinné informace o obci

Informace dle zákona

dle zákona č. 106/1999 Sb.

1. Přesný název

Oficiální název
Obec Bánov

2. Důvod a způsob založení

Zákon 128/2000 Sb. o obcích:
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce Bánov.

Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající.

Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých občanů; při plnění svých úkolů chrání též veřejný zájem vyjádřený v zákonech a jiných právních předpisech.

3. Organizační struktura
funkce jméno tel. e-mail
Podatelna Obecní úřad 572 646 121 podatelna@obec-banov.cz
Starosta obce Bc. Marek Mahdal 702 107 975 starosta@obec-banov.cz
Místostarosta Marian Čubík 601 560 378 mistostarosta@obec-banov.cz
Obecní úřad 572 646 121 ou@obec-banov.cz
Hlavní účetní Martina Wampulová 572 646 121 m.wampulova@obec-banov.cz
Pokladna Soňa Polanská 572 646 121 s.polanska@obec-banov.cz
Matrika Vladislava Vystrčilová 572 646 121 v.vystrcilova@obec-banov.cz
4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní adresa:

Obec Bánov

Bánov č. 700
687 54

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

OU Bánov
Bánov 700
68754

4.3. Úřední hodiny

den od do
Pondělí 7.00 h 17.00 h
Úterý 7.00 h 15.00 h
Středa 7.00 h 17.00 h
Čtvrtek 7.00 h 15.00 h
Pátek 7.00 h 14.30 h

4.4. Telefonní čísla

572 646 121

4.5. Číslo faxu

572 646 122

4.6. Adresa internetové stránky

4.7. Adresa e-podatelny

4.8. Další elektronické adresy

5. Bankovní spojení

Komerční banka Uherský Brod
číslo účtu: 3025721/0100

6. IČO
 • 00290785
7. DIČ
 • CZ 00290785
8. DOKUMENTY

8.1. SEZNAMY HLAVNÍCH DOKUMENTŮ

8.2. Rozpočet

9. Žádosti o informace

Obecní úřad Bánov oznamuje, že s účinností od 1.12 2003 mohou fyzické i právnické osoby své dotazy, sdělení a další podání zaslat Obecnímu úřadu v Bánově na adresu:

Obec Bánov
Bánov č. 700
687 54

nebo v elektronické podobě.

Podání, která budou vyřizována v režimu správního řízení, budou přijata s výhradou následného písemného vlastnoručního podpisu oprávněných osob.

V elektronické formě lze zasílat spisy na adresu: podatelna@obec-banov.cz

Spisy mohou být zasílány ve formátech Microsoft Word 6.0/95/97 s příponou .doc, Acrobat Reader s příponou .pdf, textového standardu RTF-DCA s příponou .rtf.

Spisy v elektronické formě lze také předat na magnetickém médiu (3,5 " disketa 1,44 MB, nebo CD-DVD; formát PC) přímo na podatelně Obecního úřadu Bánov, v pondělí a středu od 8:00 hod. do 17:00 hod.

Informace se zveřejňují těmito způsoby:

Zveřejňované informace:

10. Příjem žádostí a dalších podání
 • Žádost o poskytnutí informace lze podat ústně, písemně, prostřednictvím telekomunikačního zařízení.
 • Ústní žádosti, na které není vyžadována písemná odpověď, se neevidují. Ústní žádosti, na které je vyžadována písemná odpověď, evidují příslušní pracovníci, kterých se příslušná žádost týká.
 • Žadatelem pro účel zákona číslo 106/1999 Sb. je každá fyzická i právnická osoba, která žádá o informaci.
 • Písemná žádost je doručena obecnímu úřadu Bánov, kde je zaevidována na sekretariátu starosty a postoupena příslušnému oddělení nebo pracovníkovi, který žádost vyřídí. Žádost je podána dnem, když byla zaevidována na sekretariátu.
 • Z podání musí být zřejmé
  • kdo je činí – jméno, příjmení, adresa žadatele, nebo název a sídlo právnické osoby (je-li
  • informaci žádáno jejím jménem), podpis žadatele; u žádosti podané prostřednictvím telekomunikačního zařízení musí být uvedena rovněž příslušná identifikace žadatele (např. elektronická adresa);
  • jaká informace je požadována;
  • kterému povinnému subjektu je určena (OÚ Bánov).
 • Neobsahuje-li žádost tyto údaje, není žádost podáním ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. a obecní úřad žádost odloží.
11. Opravné prostředky

Odvolání proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti

 • Rozhodnutí o informaci se doručuje do vlastních rukou žadatele.
 • Proti rozhodnutí povinného subjektu o odmítnutí žádosti lze podat odvolání ve lhůtě do 15 dnů od marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti nebo od doručení rozhodnutí.
 • Odvolání se podává pouze písemnou formou a adresuje se na obecní úřad. Odvolání musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, v čem je spatřováno porušení zákona, čeho se žadatel domáhá a podpis žadatele.
 • V souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 106/1999 Sb. obecní úřad neposkytuje informace, u nichž to stanoví zákon, tj. v případě ochrany utajovaných skutečností (§ 7), ochrany osobnosti a soukromí (§ 8), ochrany obchodního tajemství (§ 9), ochrany důvěrnosti majetkových poměrů (§ 10) a dále v případě dalších omezení práva na informace (§ 11) V souladu s tímto ustanovením (§ 11) obecní úřad stanovil, že neposkytuje informace, které se vztahují výlučně k vnitřním pokynům a personálním předpisům povinného subjektu a dále v případě, že jde o novou informaci, která vznikla při přípravě rozhodnutí úřadu do doby, když se příprava ukončí rozhodnutím.

V případech, kdy Obec Bánov vede správní řízení vedeného podle zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, je odvolacím orgánem proti prvoinstančnímu rozhodnutí OÚ Bánov Krajský úřad Zlínského kraje. Odvolání proti rozhodnutí může podat účastník řízení zpravidla do 15 dnů od jeho doručení. Postup podávání odvolání upravuje hlava VIII správního řádu.

12. Formuláře
13. Řešení životních situací
14. PŘEDPISY

14.1. NEJDŮLE­ŽITĚJŠÍ POUŽÍVANÉ PŘEDPISY

Právní předpisy, podle nichž obec a její orgány jednají a rozhodují, jsou k nahlédnutí na sekretariátu obecního úřadu. Jsou to zejména tyto právní předpisy:

 • Ústava ČR, Ústavní zákon č. 1/1993 Sb.
 • Listina základních práv a svobod vyhlášená usnesením předsednictva ČNR č. 2/1993 Sb., ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.
 • Zákon č. 312/2002 Sb., kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 312/2002 Sb. o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů
 • Zákon č. 314/2002 Sb. o stanovení obcí s pověřeným obecním úřadem a stanovení obcí s rozšířenou působností
 • Zákon č. 491/2001 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 85/1990 Sb. o právu petičním
 • Zákon č. 298/1992 Sb. o místním referendu, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/2000 Sb. o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel)
 • Zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 328/1999 Sb. o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech úz. rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 329/1999 Sb. o cestovních dokladech a o změně zákona o policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 240/2000 Sb. o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon,) ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 564/1990 Sb. o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 553/1991 Sb. o obecní policii, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých dalších zákonů (311(2002 Sb.)
 • Zákon č. 312/2002 Sb. zákon o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů
 • Zákon 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 56/2001 Sb. o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 254/2001 Sb.o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 40/1964 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 576/1990 Sb., rozpočtová pravidla republiky, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 65/1965 Sb. zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů
 • Zákon č. 269/1994 Sb. o rejstříku trestů
 • Zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech

Všechny uvedené právní předpisy byly publikovány ve Sbírce zákonů ČR.

14.2. VYDANÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

15. ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

15.1. SAZEBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

Poskytování informací pro žadatele o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací se řídí níže uvedeným sazebníkem.

Kopírování

Formát jednostranně oboustranně
A 4 1,50 Kč 2,– Kč
A 3 2,– Kč 3,– Kč

15.2.Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Řídí se Nařízením vlády č. 173/2006 Sb., o zásadách stanovení úhrad a licenčních odměn za poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím

16. LICENČNÍ SMLOUVY

16.1.Vzory licenčních smluv

Vzory licenčních smluv podle § 14a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění zde nenaleznete z důvodu, že žádné takové smlouvy nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

16.2.Výhradní licence

Licenční smlouvy upravující výhradní licence poskytnuté povinným subjektem podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění zde nenaleznete z důvodu, že žádné takové smlouvy nejsou k poskytování informací povinným subjektem potřebné.

17. VÝROČNÍ ZPRÁVY

o poskytování informací podle § 18 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

sekce výroční zprávy

Sledujte nás i na sociálních sítích